skip to Main Content

Bằng tốt nghiệp TC, CĐ không còn ghi hình thức đào tạo “TỪ XA”, “CHÍNH QUY”, “TẠI CHỨC”, …

Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;

Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;


Nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp gồm:
Thông tư quy định về: Mu bằng tốt nghiệp và nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp

1) Quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

2 Chức danh của hiệu trưởng trường cấp bằng tốt nghiệp;

3) Tên trường cấp bằng tốt nghiệp;

4) Tên bằng tốt nghiệp theo từng trình độ đào tạo (bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng);

5) Ngành, nghề đào tạo;

6) Họ, chữ đệm, tên của người được cấp bằng tốt nghiệp;

7) Ngày, tháng, năm sinh của người được cấp bằng tốt nghiệp;

8) Xếp loại tốt nghiệp;

9) Địa danh, ngày tháng năm cấp bằng tốt nghiệp;

10) Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của hiệu trưởng trường cấp bằng tốt nghiệp và đóng dấu theo quy định;

11) Số hiệu, số vào sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp;

12) Đối với các chương trình chất lượng cao được ghi cụm từ “chương trình chất lượng cao” phía dưới tên ngành, nghề đào tạo;

Back To Top